Πρόσκληση για την εκποίηση μπαταριών γεννητριών

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να εκποιήσει μπαταρίες γεννητριών, οι οποίες βρίσκονται σε αποθηκευτικό χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό καταγραφής παρωχημένου εξοπλισμού.

Το κόστος αποκομιδής & μεταφοράς των ως άνω υλικών θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο κεντρικό κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Νεοφύτου 69, Χαλκίδα, έως τις 09-09-2022 και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να καταθέσουν προσφορά για την αποκομιδή των ως άνω άχρηστων υλικών ή με αποστολή της προσφοράς στο email: gprom@deyax.gr.

Η Υπεύθυνη
Γραφείου Προμηθειών
Ελένη Μαστρογιάννη

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Διοικ/κών

& Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Κομματά

Σχετικά Άρθρα

22 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την αντικατάσταση οριζόντιας πολυβάθμιας αντλίας λόγω βλάβης και ασύμφορης οικονομικά επισκευής της υφιστάμενης, η οποία βρίσκεται στην θέση Χαραυγή – Δ.Ε. Χαλκίδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4797/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του […]

2 Νοέ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  300 μέτρων οπτικής ίνας 2Χ2Χ62,5/125 μικρά, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP