Πρόσκληση για την αντικατάσταση καρότσας ανατροπής γερανοφόρου οχήματος

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την αντικατάσταση καρότσας ανατροπής του με αρ. κυκλοφ. XAO 6166 γερανοφόρου οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

δ. Αντίγραφο μητρώου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, απαιτείται ο υποψήφιος οφείλει να διαθέτει και να προσκομίσει εγγράφως:

  1. Άδεια κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011 και το ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Πιστοποιητικό έγγραφο διαπίστευσης του προσώπου των υποψηφίων αναδόχων κατά ISO 9001:2015 για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατασκευή και συντήρηση αμαξωμάτων – ανατροπών σε μηχανήματα και οχήματα – μεταλλικές κατασκευές. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού.
  3. Πιστοποιητικό έγγραφο διαπίστευσης του προσώπου των υποψηφίων αναδόχων κατά ISO 14001:2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού.
  4. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 24 (Άρθρο 23 οδηγίας 2006/123) του Ν 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63 / 2010) περί Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και Εγγυήσεων.

 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού.

Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή στο e-mail gprom@deyax.gr, το αργότερο έως τις 22-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη
Γραφείου Προμηθειών
Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε
Η Δ/ντρια Διοικ/κών
&  Οικονομικών Υπηρεσιών
Νίκη Ζαχαρού

Σχετικά Άρθρα

13 Αυγ

Λόγω διακοπής ρεύματος για τη διασύνδεση της παραποτάμιας γραμμής της ΔΕΗ, δεν τροφοδοτείται το υδραγωγείο του Λήλαντα ποταμού και ως εκ τούτου καθυστερεί η υδροδότηση των περιοχών Χαραυγής, Κλωστοϋφαντουργών και Λιντνερ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές νερού στις περιοχές της Έξω Παναγίτσας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ και οι συνεργάτες της, με όλες τις δυνάμεις τους, θα έχουν μέχρι το […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP