Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Κ. ΒΑΤΩΝΤΑ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Κ. ΒΑΤΩΝΤΑ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 96.673,33 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi € 96.673,33 και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: € 70.309,97, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): € 12.655,79, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): € 12.444,86, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού € 1.262,71 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑ 082/1) με κωδικό ενάριθμου 2017ΣΕ08210000 και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθ. 264 και 311 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 194223), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/6/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 22210 61317, 61427.

Δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

29 Νοέ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ” με προϋπολογισμό 1.240.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει […]

19 Φεβ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτων εργασιών σε δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., θα έχουμε διακοπή νερού  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΩΡΩΝ  (10:30 – 12:30) προκειμένου να επισκευαστεί η βλάβη. Θα επηρεαστεί η περιοχή της Παραλίας Αυλίδας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Εκ της ΔΕΥΑΧ

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP