Πρόσκληση για την ανάθεση της διαγνωστικής εξέτασης των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (RAPID TEST), μετά των τυχόν μοριακών test

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τη διαγνωστική εξέταση των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (RAPID TEST), μετά των τυχόν μοριακών test,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για κάθε ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο οφείλει να καταβάλλει εισφορές

Τα δικαιολογητικά από [α] έως και [ε] θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την ανάθεση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ή στο e-mail gprom@deyax.gr το αργότερο έως τις 11-12-2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση πατώντας εδώ

 

Η Υπεύθυνη

Γραφείου Προμηθειών

Ελένη Μαστρογιάννη                                                                      

 

Θεωρήθηκε

Η Δ/ντρια Διοικ/κών

&  Οικονομικών Υπηρεσιών

Νίκη Ζαχαρού

 

Σχετικά Άρθρα

13 Αυγ

Λόγω διακοπής ρεύματος για τη διασύνδεση της παραποτάμιας γραμμής της ΔΕΗ, δεν τροφοδοτείται το υδραγωγείο του Λήλαντα ποταμού και ως εκ τούτου καθυστερεί η υδροδότηση των περιοχών Χαραυγής, Κλωστοϋφαντουργών και Λιντνερ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές νερού στις περιοχές της Έξω Παναγίτσας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ και οι συνεργάτες της, με όλες τις δυνάμεις τους, θα έχουν μέχρι το […]

26 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει τις ακόλουθες κατασκευές σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση: α) Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας στην οδό Πάττα στη Ν. Λάμψακο. β) Κατασκευή βάσης για εσχάρες αποχ. ομβρίων από γωνία 100Χ100Χ10mm, διαστάσεων 80 Χ150εκ., με περιμετρικές βάσεις στήριξης και τοποθέτηση αυτής έξω από την είσοδο του Δημαρχείου Χαλκίδας οδού Φαρμακίδου. γ) […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP