Προκήρυξη για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Γενικών Υπηρεσιών «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων και δικτύων αποχέτευσης»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων και δικτύων αποχέτευσης» με προϋπολογισμό ποσού 429.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 532.704,00) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, Σμπιλίρης Νικόλαος & Τσαπώνης Ιωάννης, τηλ 2221061317, φαξ 2221061428, email: support@deyax.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/06/2024 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

3 Νοέ

Ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών σε αγωγό στο δίκτυο Ύδρευσης της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην περιοχή του Μπαταριά, θα έχουμε διακοπή νερού αύριο Παρασκευή 04-11-2022 διάρκειας περίπου 3 ωρών (08:30-11:30). Η διακοπή θα επηρεάσει  την περιοχή  Μπαταριά και την περιοχή της Αγ. Μαρίνας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

12 Δεκ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω έκτακτης βλάβης σε αγωγό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, θα έχουμε διακοπή νερού σήμερα Δευτέρα 12/12/2022 διάρκειας περίπου 4 ωρών (08:00-12:00 ) που θα επηρεάσει τις περιοχές Φανερωμένη, Βουδούρη και Ζέφυρο. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP