Δημοσίευση πρόσκλησης επιλογής αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», με προϋπολογισμό 128.925,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (103.972,00 € + 24.953,28 € ΦΠΑ)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 103.972,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών χημικών αναλύσεων:
1. 16.500,00 € για χημικές αναλύσεις Ομάδας Α
2. 64.260,00 € για χημικές αναλύσεις Ομάδας Β
3. 16.016,00 € για αναλύσεις Ραδιενέργειας
4. 7.196,00 € για αναλύσεις νέας νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΚ 2184/2020.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται Δικαίωμα Προαίρεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί των ποσοτήτων που αναφέρονται στο τεύχος ενδεικτικού προϋπολογισμού της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων, ήτοι έως ποσού 51.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αφορά σε όλες τις κατηγορίες χημικών αναλύσεων. Η παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθ. 264 και 311 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Στοιχεία σχετικά με την περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας δίδονται στο άρθρο 12 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όπως περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 205325), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

8 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για το με αρ. κυκλοφ. XAN 1540 (SCODA PICK UP) υπηρεσιακό όχημα, ήτοι αναλυτικά: 1 σετ σιαγώνες φρένων πίσω Εργασία επισκευής Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται […]

3 Οκτ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μικρών εργαλείων και αναλωσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία ύδρευσης – αποχέτευσης για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση βλαβών καθώς και από το συνεργείο διακοπών, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP