Απόφαση προέδρου για την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

Η Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις  διατάξεις του ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως  και Αποχετεύσεως), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4483/2017 (ΦΕΚΑ’ 107/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης» με τον οποίο τροποποιείται ο ν.1069/1980.
 3. Τη με αρ. 140/28-09-2020 Απόφαση περί συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ/Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: 6ΓΥΩΟΕΚΜ-ΙΩΖ].
 4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
 5. Τη με αριθ. 159/2019 απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: 6Π9ΒΟΕΚΜ-Η3Λ], περί Έγκρισης Μελέτης, Εγγράφων Σύμβασης (Τευχών Προκήρυξης και Διακήρυξης) Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου με τίτλο «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Δήμου Χαλκιδέων
 6. Τη με αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: ΩΜ3ΑΟΕΚΜ-ΘΔΗ], με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ως άνω έργου, και  πραγματοποίησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 30/07/2020.
 7. Την υπ΄ αριθ. 163/2020 Α.Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ [ΑΔΑ: 6Ψ7ΑΟΕΚΜ-ΜΞΗ] η οποία ενέκρινε το με αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 6056/12-8-2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξε τον οικονομικό φορέα ΜΩΥΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ως προσωρινό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 53,14%. Η εν λόγω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Επί της ως άνω Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ δεν υποβλήθηκε προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο.
 8. Την υπ’ αρ. 48/2021 Απόφαση του ΔΣ/ΔΕΥΑΧ [ΑΔΑ: 60Β2ΟΕΚΜ-8ΓΑ], η οποία ενέκρινε το με αρ. πρωτ. 2458/13-4-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό ο προσωρινός ανάδοχος του έργου ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσκλήθηκε στις 26/10/2020, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, να υποβάλλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Τα ανωτέρω υποβλήθηκαν στις 03/11/2020, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού παρατήρησε ότι ο οικονομικός φορέας  ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων (άρθρο 22.Γ, 23.5), κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων, αλλά παρέλειψε να συμπεριλάβει το έργο «Κατασκευή αγωγού υδροδότησης νέου Νοσοκομείου» και αντίστοιχα παρέλειψε να συμπεριλάβει την σχετική ασφαλιστική ενημερότητα για το εν λόγω έργο. Στις 06/11/2020 ο οικονομικός φορέας  ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, υπέβαλλε:

α) Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

β) Ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης, συμπεριλαμβάνοντας και το έργο «Κατασκευή αγωγού υδροδότησης νέου Νοσοκομείου» και

γ) Καρτέλα κινήσεων εργοδότη για το εν λόγω έργο, όπου φαίνεται η μη ύπαρξη οφειλής μαζί με το έντυπο απόδοσης αριθμού μητρώου του εν λόγω έργου.

Επί των ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισμού σημείωσε :

–  Το αίτημα παράτασης στις 06/11/2020, ήταν εκπρόθεσμο. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, για την υποβολή των δικαιολογητικών και για αίτημα παράτασης, έληγε στις 5/11/2020 και

– Η Καρτέλα κινήσεων εργοδότη για το εν λόγω έργο, δεν είναι ισοδύναμη και δεν αντικαθιστά την σχετική ασφαλιστική ενημερότητα για το εν λόγω έργο, ως όφειλε να προσκομίσει.

Επομένως, τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου παρουσίασαν έλλειψη και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. δ της με αρ. 20PROC006904719 2020–6-23 με Αριθ. Πρωτ. 4447/23-6-2020 διακήρυξης και σε εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, η προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΩΥΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  απορρίφθηκε και παραπέμφθηκε στο  Τεχνικό Συμβουλίο (άρθρο 15.4 της Διακήρυξης) το θέμα της κατάπτωσης της εγγυητικής του επιστολής συμμετοχής με αρ. e-81400 του ΤΜΕΔΕ, για γνωμοδότηση.

Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς και καμμιά προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο δεν ασκήθηκε επί αυτής.

 1. Το με αρ. Πρωτ. ΔΕΥΑΧ 3541/28-5-2021 έγγραφο, με το οποίο η ΔΕΥΑΧ, ως όφειλε, παρέπεμψε, το θέμα της κατάπτωσης ή μη της εν θέματι εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα κατόπιν της απόρριψης της προσφοράς του, προς Γνωμοδότηση, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
 2. Το με αρ. πρωτ. 43 /Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./3-6-2021 ( αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 4097/17-6-2021) έγγραφο με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας κοινοποίησε το Πρακτικό 5ο /θέμα 3ο / 3-6-2021  σύμφωνα με το οποίο «… Το Συμβούλιο μετά την γραπτή και προφορική Ανάπτυξη του θέματος Ομόφωνα Αναβάλει την συζήτηση του θέματος προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω στοιχεία.»
 3. Το αρ. πρωτ. έγγραφο 43/ Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./24-6-2021 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 4301/25-6-2021) με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, μας κοινοποίησε το Πρακτικό 6ο /θέμα 1ο / 24-6-2021, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε «…Ομόφωνα Θετικά για το θέμα σύμφωνα με την εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας, ήτοι υπέρ της κατάπτωσης της με αρ. e-81400 Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, υπέρ του ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Γεωργίου για το Έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
 4. Το γεγονός ότι η ως άνω εγγυητική επιστολή έχει ημερομηνία έκδοσης 23/7/2020, με ισχύ 340 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, που ήταν στις 24/7/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών). Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της εγγυητικής επιστολής λήγει στις 29/6/2021 και καθιστά εξαιρετικά επείγουσα τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Tην κατάπτωση υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. της  Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ,  υπέρ του ΜΩΥΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αρ.e-81400, ποσού 29.600,00 ευρώ, και υποβλήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του  έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς επικύρωση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΜΑΚΑΡΩΝΑ

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Σχετικά Άρθρα

17 Ιούν

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές-επιχώσεις) για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (~150μ. με σωλήνα Φ250/PVC/Σ41) στο Αφράτι Δ.Ε. Ληλαντίων (δρόμος Γηπέδου) με μηχάνημα εκσκαφέα-JCB ισχύος 70-110 HP με σφύρα (λόγω στρώσεων με μπετόν και παχιάς ασφάλτου),   σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του […]

24 Φεβ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατασκευή δύο (2) μεταλλικών δικτύων για τις ανάγκες του Ταχυδιυλιστηρίου Αυλίδας,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε εφαρμογή της  παρ. 9  του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP