Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ., Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 192646, 23PROC012626507 αρ. πρωτ. 2867/08-05-2023) και προϋπολογισμού 767.808,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά δώδεκα (12) ημέρες.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00. Η νέα καταληκτική ημερομηνία θα συμπαρασύρει ανάλογα και όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες / προθεσμίες που εξαρτώνται από αυτή και αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΔΑΜ: 23PROC012626507 Διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 192646 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) με αριθμό 110/16-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΩΨΟΕΚΜ-4ΝΥ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προσφορών δείτε την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης πατώντας εδώ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ – ΜΑΚΑΡΩΝΑ

Σχετικά Άρθρα

23 Ιαν

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι την Τρίτη 24-01-2023 θα γίνει  προγραμματισμένη επισκευή στους υποθαλάσσιους αγωγούς ύδρευσης Χαλκίδας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει προβλέψει την εναλλακτική τροφοδότηση των περιοχών κέντρου Χαλκίδας και Κανήθου που θα επηρεαστούν από την απαραίτητη διαδικασία, παρόλα αυτά ανάλογα με τις καταναλώσεις  είναι δυνατόν να παρουσιαστούν διακοπές υδροδότησης κυρίως στην πλευρά της Βοιωτικής ακτής (Κάνηθος). […]

8 Φεβ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών την 09-02-2024 ημέρα Παρασκευή, με διάρκεια 6 περίπου ωρών (10:00 – 16:00) σε δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, θα παρουσιαστεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Μύτικα,  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο Ύδρευσης. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Εκ της ΔΕΥΑΧ

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP