Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ., Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ανακοινώνει ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 192646, 23PROC012626507 αρ. πρωτ. 2867/08-05-2023) και προϋπολογισμού 767.808,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά δώδεκα (12) ημέρες.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00. Η νέα καταληκτική ημερομηνία θα συμπαρασύρει ανάλογα και όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες / προθεσμίες που εξαρτώνται από αυτή και αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με ΑΔΑΜ: 23PROC012626507 Διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό: 192646 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) με αριθμό 110/16-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΩΨΟΕΚΜ-4ΝΥ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προσφορών δείτε την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης πατώντας εδώ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ – ΜΑΚΑΡΩΝΑ

Σχετικά Άρθρα

30 Οκτ

Η Πρόεδρος Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. διακηρύσσει: Την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08 με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08, για την εκτέλεση του έργου: «Aποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων μετά από εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δήμο Χαλκιδέων» προϋπολογισμού δαπάνης 59.999,76 […]

6 Ιούν

Η ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΙ ΑΠΟ 1.06.2016 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ 23% ΣΕ 24% ΩΣ Η ΠΟΛ.1061/24-05-2016 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΕΥΑΧ

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP