Έκθεση Αναγκαιότητας Προμήθειας Δικύκλων

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια πέντε  (5) δίκυκλων, που θα χρησιμοποιηθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας προκειμένου να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες, του προσωπικού που απασχολείται στην καταμέτρηση των υδρομέτρων.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια δίκυκλα τύπου “παπί” , θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τα πλέον πρόσφατα μοντέλα της γραμμής παραγωγής, προελεύσεως είτε Ευρωπαϊκής, είτε Ιαπωνικής επί ποινή αποκλεισμού, και  θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά, επίσης επί ποινή αποκλεισμού:

 

1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Μονοκύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος με επικεφαλής εκκεντροφόρο.

2. ΚΥΒΙΣΜΟΣ:  110 cc (ονομαστικά).

3. ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: ≥ 5 Kw (6,8 HP).

4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:  Καρμπυρατέρ ή ηλεκτρονικός ψεκασμός.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  Ηλεκτρική μίζα.

6. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:  Τεσσάρων (4) τουλάχιστον σχέσεων.

7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ:  Τηλεσκοπικό πιρούνι

8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ:  Αιωρούμενος βραχίονας με διπλά αμορτισέρ ( ή μονό αμορτισέρ).

9. ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ: Δισκόφρενο με υδραυλική υποβοήθηση.

10. ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ: Ταμπούρο μηχανικό.

11. ΤΡΟΧΟΙ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ: 17΄΄

Το επιθυμητό χρώμα των δικύκλων θα είναι λευκό, χωρίς όμως να είναι αιτία αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο στον προσφερόμενο τύπο.

Όσον αφορά στη στάθμη θορύβου, την εκπομπή ρύπων (καυσαερίων) και λοιπές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την έγκριση κυκλοφορίας.

Τα προσφερόμενα δίκυκλα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, η οποία θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του δικύκλου για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

Στη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του δικύκλου, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.

Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα θα αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Επίσης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με Υπεύθυνη Δήλωση την υποστήριξη του δικύκλου σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη από την παράδοσή του.

 

Κάθε δίκυκλο θα συνοδεύεται απαραίτητα από :

1. Κράνος ανοιχτού τύπου jet με ζελατίνα και εξαερισμό  και προδιαγραφή EC 22.5.

2. Σχάρα και μπαγκαζιέρα χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων.

3. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εγχειρίδια χρήστη στην Ελληνική γλώσσα.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., οδός Νεοφύτου 69 – Χαλκίδα, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. και θα περιλαμβάνουν:

  • Την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, όπου θα αναφέρεται ο προσφερόμενος τύπος και ο χρόνος παράδοσης.
  • Τις δηλώσεις εγγύησης και υποστήριξης που αναφέρονται παραπάνω.
  • Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων δικύκλων σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, για τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, στην ίδια διεύθυνση, στις 8 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή.

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον τα προσφερόμενα δίκυκλα πληρούν τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές, ειδάλλως αποκλείονται και δεν αξιολογούνται.

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες επιπλέον δαπάνες :

Τα έξοδα τελών ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους και κάθε άλλης δαπάνης έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσης της προμήθειας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Δ. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια δικύκλων στον τόπο παράδοσης.

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4146/2013 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που καθορίζονται με την αρ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Ανάπτυξης και ισχύουν με την αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των € 12.000,00 (χωρίς ΦΠΑ,) και θα βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού € 12.000,00 στο κεφάλαιο «Διάφορα» με  K.A. 13090020 και τίτλο «Αγορά λοιπών μεταφορικών μέσων (με ΦΠΑ 23%)».

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα

22 Σεπ

Για την αντικατάσταση του φθαρμένου αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Φύλλων της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων σε μήκος 100μ., σύμφωνα και με τα συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση, Τιμολόγιο), απαιτείται να κατασκευασθεί νέος αγωγός ύδρευσης στη θέση του παλαιού ως εξής: – Αγωγός Φ63/ΠΛ/16ατμ. μήκους 100μ. Επίσης θα τοποθετηθούν 2 χυτοσιδηρές δικλείδες. Στη μελέτη περιλαμβάνεται […]

23 Μαΐ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πρόκειται να προβεί σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την «μίσθωση μηχανημάτων έργων και μεταφορικών μέσων», πιο συγκεκριμένα JCB, Φορτωτή, Φορτηγού 20tn και Βυτιοφόρου –αποφρακτικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε έργα αυτεπιστασίας και συντηρήσεις έργων ύδρευσης, Κ.Λ.Χ., Κ.Λ. Ν. Αρτάκης, αποχ. ακαθάρτων & αποχ. […]

graphics design by citrine.gr
web development by egritosgroup.gr