Προκήρυξη σύμβασης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών υπηρεσιών “Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας για 30 μήνες”

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε Αυλίδας για 30 μήνες» με προϋπολογισμό ποσού διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (294.125,00 €), χωρίς το Φ.Π.Α, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Πληροφορίες: Μαστρογιάννη Ελένη, τηλ.: +30 22210 62615 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/11/2021 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ

Σχετικά Άρθρα

5 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δυο (2) καινούριων Αντλιών της εταιρείας FLYGT ή ισοδύναμης εταιρείας, ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες, οι οποίες θα δύναται να χρησιμοποιηθούν στα αντλιοστάσια «Σουβάλας» και «Ληλαντίων» Δ.Ε. Ληλαντίου, σύμφωνα  με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς της ως άνω προμήθειας στον χώρο που θα […]

7 Αυγ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  υλικών ύδρευσης,  σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου […]

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP